កិត្តិនាមក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនកាណាឌីយ៉ា អ៉ិនវេសមេន ហូលឌីង ភីអិលស៊ី (CIH) ដែលមានទ្រព្យសកម្មសរុបជាង 8.89 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ពានរង្វាន់របស់យើង

ពានរង្វាន់កិត្តិយសជាច្រើនរបស់ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ បានឆ្លុះបញ្ជាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែង និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន

ធនាគារដៃគូប៊េងកាសួរេនរបស់យើង

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ បានសហការភាពជាដៃគូជាមួយធនាគារជាច្រើនដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលជូនលោកអ្នក