អត្ថប្រយោជន៍

  • បង់បុព្វលាភរយៈពេល ១០ឆ្នាំ តែទទួលបានការការពាររយៈពេល ១៥ឆ្នាំ
  • ទទួលបាន ២០០% នៃទឹកប្រាក់ធានានៅពេលអ្នកត្រូវបានធានាបាត់បង់ជីវិត ឬ ពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍​ទោះបណ្តាលមកពីជំងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់ ឬ
  • ទទួលបាន​ ១០០% នៃទឹកប្រាក់ធានាប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានានៅមានជីវិតរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំទី ១៥ +
  • ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម ៥% នៃទឹកប្រាក់ធានានៅរៀងរាល់៥ឆ្នាំម្តង (ឆ្នាំទី ៥ ទី​ ១០ និងទី ​១៥)

SMILE គម្រោងការសិក្សា ១៥/១០

 

លក្ខណៈ​ផលិតផល

អាយុរបស់អ្នកត្រូវបានធានា ចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦០ឆ្នាំ
ទឹកប្រាក់ធានា ចាប់ពី $៣,០០០
រយៈពេលនៃការធានា ១៥ ឆ្នាំ
របៀបបង់បុព្វលាភ​ ប្រចាំឆ្នាំ ឆមាស ត្រីមាស ឬខែ
ចំនួនបុព្វលាភត្រូវបង់ ចាប់ពី $៣០៣.១៥/ឆ្នាំ(១)
អត្ថប្រយោជន៍នៃពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍ទោះបណ្តាលមកពីជំងឺឬគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយ នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលអ្នកត្រូវបានធានាមានអាយុ ៧១ឆ្នាំ

(១)សម្រាប់ឪពុក ឬម្តាយដែលមានអាយុចន្លោះពី ១៨ ដល់ ៣០ឆ្នាំ ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ធានា $៣,០០០

ឧទាហរណ៍៖ លោក គ អាយុ៣០ឆ្នាំបានទិញ SMILE គម្រោងការសិក្សា ១៥/១០ ដើម្បីការពារការសិក្សាកូនប្រុសរបស់លោកដែលមានអាយុ ៣ឆ្នាំជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ធានា $១០,០០០ សម្រាប់់ការការពាររយៈពេល១៥ឆ្នាំ។

របៀបបង់បុព្វលាភ បុព្វលាភត្រូវបង់
ប្រចាំឆ្នាំ $ ១០៣៤.៣០
ប្រចាំឆមាស $ ៥៣៧.៨០
ប្រចាំត្រីមាស $ ២៧៩.៣០
ប្រចាំខែ $ ៩៤.១២
 

តើលោក គ នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

  • ឧបមាថាលោក ​​គ ទទួលមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅឆ្នាំទី ៣ ក្រុមគ្រួសារលោក គ នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ $២០,០០០ (២០០%​នៃទឹកប្រាក់ធានា) ភ្លាមៗដើម្បីដោះស្រាយជីវភាព និងសម្រាប់ការសិក្សាកូនរបស់គាត់។
ចំណាំ៖
  • *អត្ថប្រយោជន៍នេះនឹងត្រូវផ្តល់ជូនប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធានានៅមានជីវិតរហូតដល់បញ្ចប់ឆ្នាំទី១៥។
  • **អត្តប្រយោជន៍នៃពិការភាពទាំងស្រុង និង ជាអចិន្រៃ្តយ៍ទោះបណ្តោលមិកពីជំងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់ក៏ដោយ នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលអ្នកត្រូវបានធានាមានអាយុ ៧១ឆ្នំា។
  • ***កិច្ចសន្យានេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ប្រសិនបើអ្នកដែលត្រូវបានធានាទទួលមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង និង ជាអចិន្រៃ្តយ៍។
  • រាល់ព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះគឺសម្រាប់គោលដៅផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទក់ទងមកក្រុមហ៊ុន ឬទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រង។
  • ករណីលើកលែងមួយចំនួនត្រូវយកមកអនុវត្ត

ផលិតផល​ដែល​ទាក់ទង