ការពារកម្ចីអាជីវកម្ម ដោយបង់ចាប់ពី $២២/ឆ្នាំ

អត្ថប្រយោជន៍

  • ទទួលបាននូវចំនួនទឹកប្រាក់ធានាដែលត្រូវបានរំលស់ក្នុងករណីមរណភាព ឬ ពិការភាពទាំងស្រុង និង ជាអចិន្ត្រៃយ៍ បណ្តាលមកពីជំងឺ ឬ គ្រោះថ្នាក់។ សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ នឹងផ្តល់សំណងនៃទឹកប្រាក់ធានាទៅឲ្យអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍**
  • ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកអស់កង្វល់ពីកម្ចី ហេីយអាជីវកម្មលោកអ្នកនឹងនៅតែបន្តដំណើរការ
  • ភាពងាយស្រួល និង បត់បែនក្នុងការបង់បុព្វលាភ
  • បង់បុព្វលាភរយៈេពលខ្លី ទទួលបានការការពាររយៈពេលវែង
 

លក្ខណៈផលិតផល

អាយុរបស់អ្នកត្រូវបានធានា ចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦០ឆ្នាំ
អាយុផុតកំណត់ធានា ៦៥ឆ្នាំ
ទឹកប្រាក់ធានា (ចំនួនកម្ចីអាជីវកម្ម) ចាប់ពី​ $៥,០០០
រយៈពេលនៃការធានា ពី ៥ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ
របៀបបង់បុព្វលាភ ជាប្រចាំឆ្នាំ ឆមាស ត្រីមាស ឬខែ
រយៈពេលបង់បុព្វលាភ = រយៈពេលនៃការធានា-(ដក)២ឆ្នាំ
សម្រាប់អតិថិជនទូទៅដែលមានកម្ចី

ឧទាហរណ៍៖ ក្នុងករណីអតិថិជនជ្រើសរើសយកចំនួនទឹកប្រាក់ធានាស្មើនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចី និងរយៈពេលធានាស្មើនឹងរយៈពេលនៃការបង់រំលស់កម្ចី​របស់គាត់

SMILE ការពារកម្ចីអាជីវកម្ម ឡាយថ៍

អត្ថប្រយោជន៍ និង ការការពារ៖

ករណីទី ២៖ អតិថិជនមានជម្រើសក្នុងការបោះបង់កិច្ចសន្យារា៉ប់រង ឬបន្តកិច្ចសន្យារា៉ប់រងដោយបន្តការបង់បុព្វលាភ ហើយទទួលបានការការពាររហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃបណ្ណសន្យា

ចំណាំ៖
  • ទិន្នន័យនេះគឺគណនាសម្រាប់អ្នកត្រូវបានធានាដែលមានអាយុ១៨ឆ្នាំ ភេទស្រីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសុខភាពល្អធម្មតាជាមួយទឹកប្រាក់ធានា$៥,០០០ និង រយៈពេលធានា៥ឆ្នាំ
  • **ក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ដែលស្មើនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ធានាដែលត្រូវបានរំលស់នៅពេលនោះ
  • ***អាស្រ័យទៅតាមអត្រាការប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារ ឬស្ថាប័នម្ចាស់កម្ចីផ្សេងៗ
  • #ទឹកប្រាក់ធានាដែលត្រូវបានរំលស់នេះគឺគណនាជាមួយអត្រាការប្រាក់កម្ចី១២%/ឆ្នាំ
  • ខ​ និង លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត
  • រាល់ព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះគឺសម្រាប់គោលដៅផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទក់ទងមកក្រុមហ៊ុន ឬទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងនៅតាមសាខា ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា។

ផលិតផល​ដែល​ទាក់ទង