ការពារកម្ចីអាជីវកម្មដោយ បង់ចាប់ពី $២៣.២០ (បង់តែមួយលើក)

អត្ថប្រយោជន៍

  • ទទួលបាននូវចំនួនទឹកប្រាក់ធានាដែលត្រូវបានរំលស់ក្នុងករណីមរណភាព ឬពិការភាពទាំងស្រុង​ និង ជាអចិន្ត្រៃយ៍បណ្តាលមកពីជំងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់។ សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ នឹងរ៉ាប់រងក្នុងការសងកម្ចីអាជីវកម្មលោកអ្នកជាមួយ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា**
  • ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកអស់កង្វល់ពីកម្ចី ហេីយអាជីវកម្មលោកអ្នកនឹងនៅតែដំណើរការ
  • ភាពងាយស្រួល និង សន្សំសំចៃពេលវេលាដោយបង់បុព្វលាភតែមួយលើក
 

លក្ខណៈផលិតផល

អាយុរបស់អ្នកត្រូវបានធានា ចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦០ ឆ្នាំ
អាយុផុតកំណត់ធានា ៦៥ឆ្នាំ
ទឹកប្រាក់ធានា(ចំនួនកម្ចីអាជីវកម្ម) ចាប់ពី​ $៥,០០០
រយៈពេលនៃការធានា ពី ១ឆ្នាំ ទៅ ១៥ឆ្នាំ
របៀបបង់បុព្វលាភ បង់តែមួយលេីក
សម្រាប់តែអតិថិជនមានកម្ចីអាជីវកម្មជាមួយ ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា​

ឧទាហរណ៍៖ ក្នុងករណីអតិថិជនជ្រើសរើសយកចំនួនទឹកប្រាក់ធានាស្មើនឹងទឹកប្រាក់កម្ចី និង រយៈេពលធានាស្មើនឹងរយៈពេលនៃការបង់រំលស់កម្ចី​របស់គាត់

SMILE ការពារកម្ចីអាជីវកម្ម

អត្ថប្រយោជន៍ និង ការការពារ៖

ករណីទី ២៖ អតិថិជនមានជម្រើសក្នុងការបោះបង់កិច្ចសន្យារា៉ប់រងដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់ពេលបោះបង់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (បេីមាន)​ ឬបន្តកិច្ចសន្យារ៉ាប់រង ហើយទទួលបានការការពាររហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃបណ្ណសន្យា។

ចំណាំ៖
  • *ទិន្នន័យនេះគឺគណនាសម្រាប់អ្នកត្រូវបានធានាដែលមានអាយុ១៨ឆ្នាំ ភេទស្រីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសុខភាពល្អធម្មតាជាមួយទឹកប្រាក់ធានា$៥,០០០ និង រយៈពេលធានា១ឆ្នាំ
  • **ក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ដែលស្មើនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ធានាដែលត្រូវបានរំលស់នៅពេលនោះ
  • ***អាស្រ័យទៅតាមអត្រាការប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា
  • #ទឹកប្រាក់ធានាដែលត្រូវបានរំលស់នេះគឺគណនាជាមួយអត្រាការប្រាក់កម្ចី១២%/ឆ្នាំ
  • ខ​ និង លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត
  • រាល់ព័ត៌មាននៅក្នុងខិត្តបណ្ណនេះគឺសម្រាប់គោលដៅផ្សព្វផ្សាយតែប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន ឬទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងនៅតាមសាខា ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា។

ផលិតផល​ដែល​ទាក់ទង