លោកអ្នកអាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖

ធនាគារ Canadia
1. តាមរយៈ Canadia Bank Mobile App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់កម្មវិធី Canadia Bank Mobile App រួចបញ្ចូលលេខសម្ងាត់របស់អ្នក

ជំហានទី 2: ចុចលើប៊ូតុង “ទូទាត់ប្រាក់”

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយកពាក្យ “ធានារ៉ាប់រង”

ជំហានទី 4: ជ្រើសរើសយក “សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ ភីអិលស៊ី”

ជំហានទី 5: ជ្រើសរើសគណនីធនាគារ Canadia របស់លោកអ្នក

ជំហានទី 6: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)

ជំហានទី 7: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 8: បំពេញឈ្មោះលោកអ្នកនៅកន្លែង “Note”

ជំហានទី 9: ចុចលើប៊ូតុង “បន្ត”

ជំហានទី 10: សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានម្តងទៀត រួចចុច “បញ្ជាក់” ហើយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ជាការស្រេច

ជំហានទី 11: បន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងឃើញសារបង្ហាញថា “ទូទាត់បានសម្រេច”

សម្គាល់៖

1. ការបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងដំបូង៖ អតិថិជនថ្មីអាចបង់បុព្វលាភដំបូងតាមរយៈ Canadia Bank Mobile App បានចំពោះតែផលិតផលធានារ៉ាប់រងដែលមានទឹកប្រាក់ធានាជាប្រាក់ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។

2. ការបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត៖ ការបង់បុព្វលាភបន្តតាមរយៈ Canadia Bank Mobile App អាចធ្វើបានទាំងរូបិយបណ្ណដុល្លារ និងរៀល អាស្រ័យទៅតាមរូបិយបណ្ណនៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ។


ធនាគារ Post Bank
2. តាមរយៈ Cambodia Post Bank Mobile App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់កម្មវិធី Cambodia Post Bank Mobile App រួចបញ្ចូលលេខសម្ងាត់របស់អ្នក

ជំហានទី 2: ចុចលើប៊ូតុង “ទូទាត់ប្រាក់”

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយក “សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ ភីអិលស៊ី”

ជំហានទី 4: ជ្រើសរើសគណនីធនាគារ Cambodia Post របស់លោកអ្នក

ជំហានទី 5: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)

ជំហានទី 6: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 7: ចុចលើប៊ូតុង “បន្ទាប់”

ជំហានទី 8: សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានម្តងទៀត រួចចុច “បន្ទាប់” បញ្ចូលលេខកូដសំងាត់ដែលបានផ្ញើរសារទៅកាន់ ទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក

ជំហានទី 9: បន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងឃើញសារបង្ហាញថា “ទូទាត់បានសម្រេច”

សម្គាល់៖

1. ការបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងដំបូង៖ អតិថិជនថ្មីអាចបង់បុព្វលាភដំបូងតាមរយៈ Cambodia Post Bank Mobile App បានចំពោះតែផលិតផលធានារ៉ាប់រងដែលមានទឹកប្រាក់ធានាជាប្រាក់ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។

2. ការបង់បុព្វលាភរ៉ាប់រងបន្ត៖ ការបង់បុព្វលាភបន្តតាមរយៈ Cambodia Post Bank Mobile App អាចធ្វើបានទាំងរូបិយបណ្ណដុល្លារ និងរៀល អាស្រ័យទៅតាមរូបិយបណ្ណនៃផលិតផលធានារ៉ាប់រងនីមួយៗ។


ធនាគារ ABA
3. តាមរយៈ ABA Mobile App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់កម្មវិធី ABA Mobile App

ជំហានទី 2: ចុចលើប៊ូតុង “ទូទាត់ប្រាក់”

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយកពាក្យ “ធានារ៉ាប់រង”

ជំហានទី 4: ជ្រើសរើសយក “សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ ភីអិលស៊ី”

ជំហានទី 5: ជ្រើសរើសគណនី ABA របស់លោកអ្នក

ជំហានទី 6: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)

ជំហានទី 7: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 8: ចុចលើប៊ូតុង “បង់ឥឡូវ”

ជំហានទី 9: សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានម្តងទៀត រួចចុច “បញ្ជាក់” ហើយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ជាការស្រេច


ធនាគារ ស្ថាបនា
4. តាមរយៈ Sathapana Mobile App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់កម្មវិធី Sathapana Mobile App

ជំហានទី 2: ចុចលើប៊ូតុង “Pay Bills”

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយក “Insurance”

ជំហានទី 4: ជ្រើសរើសយក “Sovannaphum Life Assurance PLC”

ជំហានទី 5: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)

ជំហានទី 6: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 7: ជ្រើសរើសគណនី Sathapana របស់លោកអ្នក

ជំហានទី 8: សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានម្តងទៀត រួចចុច “Confirm” ហើយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ជាការស្រេច

ជំហានទី 9: សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់


5.តាមរយៈ SBI LY HOUR Bank Mobile App

ជំហានទី 1​:  ចូលទៅកាន់កម្មវិធី SBI LY HOUR Bank Mobile App រួចបញ្ចូលលេខសម្ងាត់របស់អ្នក

ជំហានទី​ 2: ចុចលើប៊ូតុង “ផ្ទេរទឹកប្រាក់”

ជំហានទី​ 3: ជ្រើសរើសយកពាក្យ​​​ “Account”

ជំហានទី​ 4: បញ្ចូលលេខគណនី សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍​ ទៅតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម÷

  • លេខគណនី៖ 005 555 666 (គណនីប្រាក់ដុល្លារ) (សម្រាប់ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង (Sum Assured) ជាប្រាក់ដុល្លារ)
  • លេខគណនី៖ 006 666 777 (គណនីប្រាក់រៀល) (សម្រាប់ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង (Sum Assured) ជាប្រាក់រៀល)

ជំហានទី​​ 5: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 6:  ប្រអប់ “Remark” បញ្ចូលព័ត៌មានទៅតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម÷

  • ​​សម្រាប់បុព្វលាភដំបូង SVL + លេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) + ឈ្មោះពេញរបស់អតិថិជន (Ex: SVL 02910001234 Keo Ratha)
  • សម្រាប់បុព្វលាភបន្ត SVL + លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់) + ឈ្មោះពេញរបស់អតិថិជន (Ex: SVL SBI0099999 Keo Ratha)

ជំហានទី 7: សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានម្តងទៀត រួចចុចលើប៊ូតុង “បន្ត”

ជំហានទី 8: បន្ទាប់មកបញ្ចូលលេខកូដសំងាត់​ជាការស្រេច
ភ្នាក់ងារ Pi Pay
6. តាមរយៈ PiPay Mobile App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់កម្មវិធី PiPay Mobile App

ជំហានទី 2: បញ្ចូលពាក្យ “Insurance” នៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរក ឬចុចយកពាក្យ “ធានារ៉ាប់រង” នៅផ្នែកផ្សេងៗ

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយក “Sovannaphum Life Assurance PLC”

ជំហានទី 4: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)

ជំហានទី 5: បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្នើសុំ ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 6: ចុច “Next”

ជំហានទី 7: បញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកស្នើសុំ ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 8: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 9: ចុច “Next”

ជំហានទី 10: ចុច “Pay Now”

ជំហានទី 11: បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ រួចចុច “Pay” ជាការស្រេច

ជំហានទី 12: សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់

https://www.facebook.com/2058949924331802/videos/3175383715817879
ភ្នាក់ងារ វីង
7. តាមរយៈ Wing Mobile App
ចំពោះអតិថិជនដែលមានគណនី Wing និងប្រើកម្មវិធី Wing App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់កម្មវិធី Wing Mobile App

ជំហានទី 2: ចុច “Bills Payment”

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយក “Insurance”

ជំហានទី 4: ជ្រើសរើសយក “Sovannaphum Life Assurance PLC” ឬលេខកូដក្រុមហ៊ុន “9009”

ជំហានទី 5: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (10 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)

ជំហានទី 6: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 7: ចុច “Pay” រួចសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានម្តងទៀត

ជំហានទី 8: ចុច “Continue”

ជំហានទី 9: បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ជាការស្រេច ចំពោះអតិថិជនដែលមានគណនី Wing តែមិនមានកម្មវិធី Wing App

ជំហានទី 10: ចុច *989# រួចចុចបញ្ជូន

ជំហានទី 2: ចុចលេខ 5 “Bills Payments” រួចចុច “SEND”

ជំហានទី 3: ចុចលេខ 1 “Enter Biller“ រួចចុច “SEND”

ជំហានទី 4: បញ្ចូលលេខកូដក្រុមហ៊ុន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ “9009” រួចចុច “SEND”

ជំហានទី 5: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (10 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់) រួចចុច “SEND”

ជំហានទី 6: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង រួចចុច “SEND”

ជំហានទី 7: បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ និងសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានម្តងទៀត រួចចុច “SEND” ជាការស្រេច

សម្គាល់៖ លេខពាក្យស្នើសុំមានចំនួន 11 ខ្ទង់ ឧទាហរណ៍៖ 16840000001 សូមលុបលេខមួយខ្ទង់ខាងមុខ ហើយគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខ 10 ខ្ទង់ខាងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍៖ 6840000001។


ភ្នាក់ងារ ទ្រូម៉ាន់នី
8. តាមរយៈ TrueMoney Mobile App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់កម្មវិធី TrueMoney Mobile App

ជំហានទី 2: ចុច “Bill Payment”

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយក “Insurance”

ជំហានទី 4: ជ្រើសរើសយក “Sovannaphum Life Assurance Plc” ឬលេខកូដក្រុមហ៊ុន “2122”

ជំហានទី 5: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (10 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់))

ជំហានទី 6: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 7: ចុច “Next”

ជំហានទី 8: បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ជាការស្រេច សម្គាល់៖ លេខពាក្យស្នើសុំមានចំនួន 11 ខ្ទង់ ឧទាហរណ៍៖ 16840000001 សូមលុបលេខមួយខ្ទង់ខាងមុខ ហើយគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខ 10 ខ្ទង់ខាងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍៖ 6840000001។


ភ្នាក់ងារ អុី-ម៉ាន់នី
9. តាមរយៈ E-Money Mobile App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់កម្មវិធី E-Money Mobile App

ជំហានទី 2: ចុច “Payment Service” រួចចុចលើពាក្យ “Insurance”

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយក “Sovannaphum Life Assurance Plc” ឬលេខកូដក្រុមហ៊ុន “2122”

ជំហានទី 4: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)

ជំហានទី 5: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 6: ចុច “Pay”

ជំហានទី 7: បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ជាការស្រេច