លោកអ្នកអាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងដោយការដាក់សាច់ប្រាក់ ការបង់ជាមូលប្បទានបត្រ និងការវេរសាច់ប្រាក់ មកកាន់គណនី សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ នៅតាមបណ្តាធនាគារដូចខាងក្រោម៖

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា
 • ឈ្មោះគណនី៖ Sovannaphum Life Assurance Plc
 • លេខគណនី៖ 001 000 3333 577 (គណនីប្រាក់ដុល្លារ) (សម្រាប់ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង (Sum Assured) ជាប្រាក់ដុល្លារ)
 • លេខគណនី៖ 001 000 4840 068 (គណនីប្រាក់រៀល) (សម្រាប់ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង (Sum Assured) ជាប្រាក់រៀល)
 • លេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)
 • ឈ្មោះអ្នកស្នើសុំ ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
 • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា
 • ឈ្មោះគណនី៖ Sovannaphum Life Assurance Plc
 • លេខគណនី៖ 620 000 000 688 (គណនីប្រាក់ដុល្លារ) (សម្រាប់ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង (Sum Assured) ជាប្រាក់ដុល្លារ)
 • លេខគណនី៖ 620 000 001 706 (គណនីប្រាក់រៀល) (សម្រាប់ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង (Sum Assured) ជាប្រាក់រៀល)
 • លេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)
 • ឈ្មោះអ្នកស្នើសុំ ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
 • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ធនាគារ ស្ថាបនា
 • ឈ្មោះគណនី៖ Sovannaphum Life Assurance Plc
 • លេខគណនី៖ 099074 67994 100202 (គណនីប្រាក់ដុល្លារ) (សម្រាប់ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង (Sum Assured) ជាប្រាក់ដុល្លារ)
 • លេខគណនី៖ 099074 67994 100501 (គណនីប្រាក់រៀល) (សម្រាប់ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង (Sum Assured) ជាប្រាក់រៀល)
 • លេខទូរស័ព្ទអ្នកស្នើសុំ ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
 • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង
 • ឈ្មោះគណនី៖ Sovannaphum Life Assurance Plc
 • លេខគណនី៖ 005 555 666 (គណនីប្រាក់ដុល្លារ) (សម្រាប់ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង (Sum Assured) ជាប្រាក់ដុល្លារ)
 • លេខគណនី៖ 006 666 777 (គណនីប្រាក់រៀល) (សម្រាប់ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង (Sum Assured) ជាប្រាក់រៀល)
 • SVL + លេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬលេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)
 • ឈ្មោះអ្នកស្នើសុំ ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
 • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង