បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈភ្នាក់ងារ Wing

សូមទៅកាន់ភ្នាក់ងារ Wing ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ជាមួយព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

 • លេខកូដក្រុមហ៊ុនសុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍៖ “9009”
 • លេខពាក្យស្នើសុំ (10 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)
 • លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្នើសុំ ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
 • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

សម្គាល់៖ លេខពាក្យស្នើសុំមានចំនួន 11 ខ្ទង់ ឧទាហរណ៍៖ 16840000001 សូមលុបលេខមួយខ្ទង់ខាងមុខ ហើយគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខ 10 ខ្ទង់ខាងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍៖ 6840000001។


បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈភ្នាក់ងារ TrueMoney

សូមទៅកាន់ភ្នាក់ងារ TrueMoney ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ជាមួយព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

 • លេខកូដក្រុមហ៊ុនសុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍៖ “2122”
 • លេខពាក្យស្នើសុំ (10 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)
 • លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្នើសុំ ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
 • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

សម្គាល់៖ លេខពាក្យស្នើសុំមានចំនួន 11 ខ្ទង់ ឧទាហរណ៍៖ 16840000001 សូមលុបលេខមួយខ្ទង់ខាងមុខ ហើយគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខ 10 ខ្ទង់ខាងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍៖ 6840000001។


បង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈភ្នាក់ងារ E-Money

សូមទៅកាន់ភ្នាក់ងារ E-Money ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ជាមួយព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

 • លេខកូដក្រុមហ៊ុនសុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍៖ “2122”
 • លេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)
 • លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្នើសុំ ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
 • ចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង